Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
Dzień Otwarty dla Rodziców
Uprzejmie informujemy, iż Dzień Otwarty dla Rodziców odbędzie się 11 grudnia 2018. Nauczyciele uczący, wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny są do dyspozycji Rodziców w godz. 15- 16. Serdecznie zapraszamy.

UWAGA UCZNIOWIE!
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik
Odwiedziny: 842
Odsłony: 4632
Dzisiaj: 1
Wczoraj: 0
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 73 (07-02-2016)

Przetargi w ZST


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok.


Dostawa oleju opałowego
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm./ Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej”, prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
Zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

„PETROKAN POLSKA” Sp. z.o.o.,
87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI, Stary Brześć 1 z ofertą cenową 169030,28 zł brutto.
Oferta uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu ofertę złożyła również firma:
P.H.U. MARES Sp. z. o .o.
ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek z ofertą cenową 171178,97 zł brutto.
Oferta uzyskała 98,74 punktów.

Umowa na zadanie może zostać zawarta zgodnie z art. zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm./.

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl