Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook
Koronawirus
informacje i zalecenia więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

Ponadnarodowa mobilność uczniówZ dniem 9 września br. rozpoczęliśmy rekrutację do dwóch wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu mobilności ponadnarodowej. Na zgłoszenia do projektu czekamy do 14 września do godz. 12:00. Na czym polega mobilność?
W ramach projektu uczniowie wyłonieni w naborze odbędą niemal dwutygodniową podróż do Grecji. W trakcie wyjazdu zrealizują program poświęcony tworzeniu profesjonalnych stron internetowych o tematyce transportowej i turystycznej ...więcej

Regulamin rekrutacji uczniów do mobilności w ramach projektu ...więcej

Zał 1 Program dzienny mobilności do Regulaminu rekrutacji uczniów
do mobilności w ramach projektu ...więcej

Zał 2 Zasady uczestnictwa ucznia w projekcie ...więcej

Zał 3 Karta zgłoszenia ucznia ...więcej

Zał 4 Instrukcja zgłoszenia do projektu ...więcej
Plakat

Zagraniczne wojaże – innowacyjne metody kształcenia w Technikum ZST Lipno

Innowacyjne metody kształcenia w Technikum ZST Lipno. Szkoła realizuje projekt ponadnarodowej mobilności uczniów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu, w ramach którego nasi uczniowie odbędą bezpłatne wyjazdy edukacyjne do Grecji!

Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie realizuje projekt pt. „Zagraniczne wojaże – innowacyjne metody kształcenia w Technikum ZST Lipno”. Inicjatywa prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Szkoła na ten cel pozyskała finansowanie w wysokości 246 576zł.

W projekcie odbędą się dwie mobilności do Grecji, w rejonie Riwiery Olimpijskiej. Partnerem jest Leptokarya General School – nasza młodzież wspólnie z uczniami z greckiej szkoły realizować będzie program merytoryczny, współpracując w międzynarodowych zespołach zadaniowych. Tematyka mobilności to projektowanie i budowa stron internetowych poświęconych branży transportowej oraz turystycznej. Tworzone serwisy będą łączyć pierwszą i drugą mobilność: uczestnicy pierwszej odpowiedzialni będą za zaprojektowanie i „zbudowanie” stron, drugiej zaś za zaplanowanie i publikację treści. Artykuły będą powstawać w języku angielskim jako głównym.

W projekcie weźmie udział 33 uczniów naszej szkoły:
- Do udziału w I mobilności zapraszamy młodzież z klas II i III, specjalizacje technik informatyk i mechatronik
- Do udziału w II mobilności zapraszamy młodzież z klas II i III, specjalizacje technik ekonomista i logistyk
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostaną podane wkrótce. Mobilność ponadnarodowa to ogromna szansa dla wszystkich uczniów. Udział w zajęciach umożliwi podniesienie znajomości języka angielskiego, ugruntowanie posiadanej wiedzy i zdobycie nowej, poznanie nowych narzędzi w praktyce. Nie można zapomnieć, że w trakcie mobilności będzie też czas na przyjemności! Uczestnicy poznają Grecję, jej kulturę, kuchnię, zabytki, w tym dzięki realizacji programu kulturowego, pełnego ciekawych wycieczek i animacji.
Cele projektu w odniesieniu do młodzieży szkolnej to:
- Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników: w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, cyfrowe, matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
- Poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów wchodzących w skład podstawy programowej MEN.
- Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz szans edukacyjnych tych uczniów, którzy są dotknięci takimi ograniczeniami jak niski status materialny, pochodzenie z wielodzietnych rodzin z problemami bytowymi, czy z terenów wiejskich o utrudnionych możliwościach komunikacyjnych.

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl

Rada Rodziców. Numer rachunku bankowego: 88 9542 0008 2001 0002 1887 0001