Menu
informacje

ZST na Facebooku
facebook




mLegitymacja szkolna
Regulamin udostępniania mLegitymacji szkolnej ...więcej
Wniosek ...pobierz

Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
w dniu 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W imieniu organizatorów obchodów tego dnia w ZST w Lipnie uprzejmie przypominam Państwu Wychowawcom, że każdy uczeń, który w piątek - 1 kwietnia - zaakcentuje obchody tego dnia w szkole przez założenie niebieskiego ubrania lub elementu ubrania, otrzyma 5 punktów dodatnich ze sprawowania.
Elżbieta Drzewiecka.

Koronawirus
szczepienia i ważne informacje... więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców... więcej

SARS-CoV-2
Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej?

Mail nauczycieli
Lista adresów mailowych nauczycieli ZST w Lipnie więcej

Zapobieganie hejtowi
W ramach realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na zlecenie MSWiA został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.
Link do spotu

Dzień Otwarty - online
Dnia 17 listopada 2020 r. odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców w formie online. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. postępów uczniów w nauce i frekwencji uczniów.

Uwaga uczniowie
W przypadku, gdy uczeń z ważnych powodów, musi opuścić szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych konieczne jest pisemne zwolnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) - z podaniem przyczyny zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. więcej>>

licznik

Historia Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

Tradycje Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie sięgają dnia 10 września 1945 r., kiedy to Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu wydało decyzję o utworzeniu Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Lipnie. Na stanowisko Kierownika Szkoły został powołany Zenon Turek. W związku z problemami z naborem uczniów szkoła rozpoczęła funkcjonowanie w dniu 5 października 1945 r. w obecności 35 uczniów. Początkowo uruchomiono dwie klasy z 9-cio godzinnym tygodniem nauczania. Grono pedagogiczne w chwili otwarcia szkoły składało się z następujących osób: Zenon Turek – Kierownik Szkoły, Leon Wiśniewski, Konstanty Narkowicz, Piotr Baranik i ks. Wacław Rostek. Nauka odbywała się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki od godziny 18 do 20.

Z powodu braku oddzielnego budynku szkolnego, szkoła tymczasowo mieściła się w Publicznej Szkole Powszechnej Nr 3, która z kolei swoją siedzibę miała w gmachu Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 1 przy ulicy Szkolnej 1. Od roku szkolnego 1947/48 zmieniono nazwę szkoły na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Dyrektorem Szkoły został Tadeusz Budzyński. W tym samym roku szkolnym zajęcia zostały przeniesione z budynku SP Nr 1 do baraku przy szpitalu miejskim, a 23 XI 1947 r. szkoła otrzymała samodzielny budynek przy ulicy Włocławskiej 16, który został adaptowany dla potrzeb szkoły. Od roku szkolnego 1951/52 szkoła nosiła nazwę: Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

W marcu 1952 r. oddano do użytku budynek internatu w Parku Miejskim im. G. Narutowicza w Lipnie przy ulicy Okrzei 4. W czerwcu 1952 r. dokonano otwarcia budynku Zasadniczej Szkoły Metalowej CUSZ. Początkowo użytkowano tylko internat, natomiast zajęcia edukacyjne w nowym budynku rozpoczęły się rok później. W 1956 r. zniesiono CUSZ, a Minister Oświaty przejął wszystkie sprawy szkolnictwa zawodowego. Stąd nowa nazwa szkoły brzmiała: Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Ministerstwa Oświaty. W roku szkolnym 1957/58 dokonano otwarcia Szkoły Przysposobienia Rolniczego. W dniu 15 XI 1958 r. oddano do użytku nowoczesne warsztaty szkolne. Od roku szkolnego 1959/60 szkoła nosiła nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od 1 IX 1965 r. utworzono pierwszą klasę technikum pięcioletniego o specjalności obróbka skrawaniem i pojawił się nowy typ szkoły - Technikum Mechaniczne. W dniu 01 IX 1975 r. placówce nadano nazwę Zespół Szkół Mechanicznych. W jego skład weszły Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Mechaniczne. Od 1980 r. rozpoczęły funkcjonowanie: Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

W dniu 1 IX 1981 r. podczas wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 1981/82 w ZSM dokonano otwarcia nowej sali gimnastycznej, świetlicy oraz Ośrodka Mechanizacji Rolnictwa. W dniu 03 IX 1990 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt laureata Pokojowej Nagrody Nobla, prezydenta Polski Lecha Wałęsy, ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Mechanizacji Rolnictwa w Lipnie w latach 1958-1961. Napis na tablicy otrzymał brzmienie: „W tej szkole uczył się Lech Wałęsa – laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Lipno 1990”.

Decyzją Kuratorium Oświaty we Włocławku z dnia 02 IX 1996 r. Zespołowi Szkół Mechanicznych w Lipnie nadano imię Ziemi Dobrzyńskiej. W roku szkolnym 2002/03 ZSM otrzymał nową nazwę: Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej. Na mocy uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 III 2008 r. wyrażono zgodę na likwidację gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. W dniu 31 III 2008 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o utworzeniu Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) na bazie warsztatów szkolnych. Uchwałą Rady Powiatu z 29 VIII 2012 r. w ZST utworzono Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na bazie trzyletniego Technikum Uzupełniającego. Od 01 IX 2012 r. dokonano przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim okresie nauczania. Od kilku lat szkoła posiada status ośrodka egzaminacyjnego do zorganizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dopełnieniem powyższej notki na temat historii szkoły niech będzie zestawienie nazw, jakie nosiła szkoła na przestrzeni minionych lat, a także postaci kadr kierowniczej.

Nazwy Szkoły:
1945 - Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Lipnie
1947 - Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
1951 - Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego
1955 - Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego
1956 - Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Ministerstwa Oświaty
1959 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1965 - Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1975 - Zespół Szkół Mechanicznych
1996 - Zespół Szkół Mechanicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej
2002 - Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej

W skład kadry kierowniczej w latach 1945 - 2015 wchodzili:

Dyrektorzy Szkoły
Zenon Turek - 1945 - 1947
Tadeusz Budzyński - 1947 - 1952
Piotr Luty - 1952 - 1954
Feliks Królikowski - 1954 - 1957
Walenty Puchalski - 1957 - 1959
Józef Cichy - 1959 - 1968
Bolesław Tymowicz - 1969 - 1976
Jerzy Rybacki - 1976 - 1988
Jan Danielecki - 1988 - 1991
Janusz Jan Kalinowski - 1991 - 2006
Ewa Juszczyk - 2006 - obecnie

Zastępcy Dyrektora Szkoły
Wiesław Witecki - 1959 - 1974
Aleksander Madyda - 1965 - 1969
Jerzy Rybacki - 1969 - 1976
Mieczysława Bełkowska - 1976 - 1982
Stanisław Marciniak - 1975 - 1982
Zenon Góźdź - 1983 - 1989
Stanisław Siemiątkowski - 1983 - 1988
Janusz Jan Kalinowski - 1988 - 1991
Roman Mendygrał - 1989 - 1993
Roman Kowalski - 1992 – 1995
Czesław Sitek - 1995 – 2006
Ewa Juszczyk - 2005 - 2006
Jarosław Studziński - 2006 - 2014
Mariusz Elwertowski - 2006 - obecnie
Iwona Grubecka - 2014 - obecnie

Kierownicy Internatu
Józef Kasjan - 1950 - 1951
Zdzisław Targiński - 1951 - 1952
Henryk Krasowski - 1952 - 1954
Józef Wyszkowski - 1954 - 1960
Jerzy Szałkowski - 1960 - 1982
Adam Kowalski - 1982 - 1984
Stefan Zalewski - 1984 - 1989
Tadeusz Bełkowski - 1989 - 2000

Kierownicy Warsztatów Szkolnych
Marian Kosmalski - 1949 - 1951
Jan Ułasiewicz - 1951 - 1954
Marian Kosmalski - 1 III 1954 - 31 VIII 1954
Aleksander Madyda - 1954 - 1958
Henryk Kożuchowski - 1958 - 1959
Kazimierz Frąckiewicz - 1959 - 1960
Marian Kosmalski - 1960 - 1963
Eugeniusz Mazurek - 1963 - 1964
Marian Kosmalski - 1964 - 1966
Tadeusz Lewandowski - 1966 - 1967
Stanisław Marciniak - 1967 - 1972
Stanisław Siemiątkowski - 1972 - 1982
Zdzisław Lewandowski - 1983 - 1992
Sitek Czesław - 1992 - 1995
Przemysław Gęsicki - 1995 - 2002
Stanisław Celmer - 2003 - 2006
Przemysław Gęsicki - 8 XII 2006 - 28 II 2007
Sławomir Okonkowski - 2007 - 2008
Andrzej Bolechowicz - 01 IX 2008 - 14 XII 2008
Krzysztof Kuczkowski - od 2008 - obecnie

Zastępcy kierownika warsztatów szkolnych
Marian Kosmalski - 1963 - 1964
Tadeusz Lewandowski - 1965 - 1966
Stanisław Siemiątkowski - 1966 - 1972
Kazimierz Gęsicki - 1972 - 1975
Jan Danielecki - 1975 - 1977
Zdzisław Lewandowski - 1977 - 1982
Tadeusz Bełkowski - 1979 - 1988
Kazimierz Krajewski - 1983 - 1990
Zdzisław Krzeszewski - 1988 - 1989
Przemysłąw Gęsicki - 1989 - 1995
Zbigniew Słomczewski - 1990 - 1992
Stanisław Celmer - 1992 - 2003
Mieczysław Strzelecki - 1995 - 2004
Sławomir Okonkowski - 2004 - 2007
Andrzej Bolechowicz - 2007 - 31 VIII 2008
Andrzej Bolechowicz - 15 XII 2008 - 2011
Jerzy Mucha - 2011 - obecnie

Kierownicy Szkolenia Praktycznego Młodocianych Pracowników
Leonard Kamiński - 1983 - 1987
Stanisław Ozimek - 1987 - 1989
Zdzisław Krzeszewski - 1989 - 2003
Tomasz Korpal - 2003 - 2005
Stanisław Celmer - 2006 - 2012

Zastępcy Kierownika Szkolenia Praktycznego Młodocianych Pracowników
Marek Foremski - 1988 - 1989
Marian Kwidziński - 1992 - 1993
Tomasz Korpal - 1994 - 2003

Źródło:
Anna Rudzka „Monografia Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w latach 1945 – 2015”

ZST w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel. (054) 287 3321, e-mail: zstlipno@op.pl

Rada Rodziców. Numer rachunku bankowego: 88 9542 0008 2001 0002 1887 0001